Үйл ажиллагаа

Бид захиалагчид шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүнийг судлаж эхлэхээс захиалагчид хүрч ашиглагдах хүртлэх ажлыг зохион байгуулдаг.
  • Бараа бүтээгдэхүүнийг судлах
  • Тохирох барааг сонгоход туслах
  • Үнэ тооцон танилцуулах
  • Тээвэрлэх
  • Гааль, шалганы ажлыг хийж гүйцэтгэх
  • Захиалгачийн агуулахад хүргэх
  • Захиалагчийг бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой мэдээллээр хангах
Бидний захиалагч, үйлчлүүлэгчид дээрх бүх ажлуудыг цогцоор шийдүүлэхээс гадна хэсэгчлэн авч үйлчлүүлэх бүрэн боломжтой байдаг.
Scroll to Top